Adobe Zii是一个小而实用的实用程序,可以帮助您解锁所有现有Adobe产品注册的问题。Adobe Zii 2019 v4.4.2

兼容以下最新版本:
Adobe Acrobat DC v20.012.20048
Adobe InCopy 2020 v15.1.2
Adobe InDesign 2020 v15.1.2

Supported Products:
Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.012.20048
Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1.4
Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1
Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.10
Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1.1
Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.3.1
Adobe Dimension v3.0 – 3.3
Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2
Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.3
Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.2
Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.2
Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.4
Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.4
Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.3
Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1
Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.4
Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.29
Adobe XD v24.0 – 33.1.12
Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1 (Build 20200120.m.139570)
Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1

发表回复

后才能评论